KONTAKTY

AB BAZAR Jana Idesová
Drahanovice č. p. 94
j.ides@seznam.cz
tel: +420775447635
napište nám
IČ : 01192337
Jana Idesová

 

E-mail pro elektro

sedlacekjan@seznam.cz
 
E-mail pro děti
j.idesova@seznam.cz
 

NEMOVITOSTI :

www.sun-reality.cz

 


OBCH. PODMÍNKY A KUPNÍ SMLOUVA
Obchodní podmínky - Kupní smlouva

Obchodní podmínky

AB BAZAR ( Jana Idesová - Dětský bazar MINIMAX )

Úvod

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Jana Idesová-ABBAZAR. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jana Idesová - ABBAZAR a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy z kupní smlouvy, neupravené těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující - spotřebitel a na druhé straně prodávající, konající v rámci své podnikatelské činnosti.

Prodávajícím je Jana Idesová-ABBAZAR jako provozovatel internetového obchodu Jana Idesová-ABBAZAR je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je „kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující nakupující výrobky či užívající služby za účelem svého vlastního podnikání s těmito výrobky, či službami není spotřebitelem. Kupní smlouva uzavíraná tímto kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, vyjma ustanovení dotýkajících se kupujícího - spotřebitele a obchodním zákoníkem.

KUPUJÍCÍ OBJEDNÁNÍM A ZAKOUPENÍM ZBOŽÍ V TOMTO ABBAZAR BERE NA VĚDOMÍ, ŽE ZBOŽÍ  ZAKOUPENÉ - ZASLANÉ NA ADRESU ZÁKAZNÍKA

( SPOTŘEBITELE ) JE ZBOŽÍM POUŽITÝM.

Kupní smlouva

ABBAZAR

Kupující si objednává zboží nabízené na internetových stránkách prodávajícího (Jana Idesová-ABBAZAR ), s uvedením a registrací provozovny a prodejnou na Pavlovické ulici č. o. 45 v Olomouci. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení ( akceptace ) objednávky ( na základě návrhu kupní smlouvy) prodávajícím kupujícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s těmito podmínkami souhlasí.

ČL. I. PODMÍNKY DODÁNÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

1. Prodávající a kupující ( dále jen ,,smluvní strany" ) se dohodly, že kupujícím objednané zboží dle objednávky ( dále jen ,,objednávka" ) přes internet, má kupující - spotřebitel ( dále jen ,,kupující" ) povinnost prodávajícímu zaplatit předem, a to do dvou dnů od doby, kdy prodávající objednávku ze strany kupujícího potvrdil, také v ceně či cenách, jak je na internetových stránkách Jana Idesová ( -ABBAZAR - ) uvedeno + částku balné ve výši 50,-Kč  k ceně celkové objednávky -  toto platí pro zakoupené zboží do deseti kilo a nejedná li se o zboží textilního výrobku. Za každých dalších deset kilo objednaného zboží se částka balného zvyšuje o dalších 50,-Kč a kupující má povinnost toto  zaplatit společně s objednaným zbožím v ceně a době dané objednávky, na účet uvedený prodávajícím - číslo účtu prodávajícího. Balné pak za textilní výrobky bude kupujícímu ze strany prodávajícího účtována částka ve výši 20,-Kč.

2.  Prodávající se s kupujícím v těchto smluvních podmínkách dále dohodly, že po odeslání objednaného zboží prodávajícím, které si prokazatelně kupující objednal a při dodání tohoto zboží kupujícímu Českou poštou a. s. ČR, nebo jiným dodavatelem ( dále jen ,,dodavatel" ),  je kupující povinen si uhradit náklady s dopravou dodavatele v cenách dodavatele, včetně balného jak výše v odstavci 1 uvedeno + pojištění v hodnotě dodaného zboží. Celková částka k dodání objednaného zboží bude tvořit :

A) cena zboží B) balné C) pojištění v ceně zboží D) dopravu jak v této smlouvě uvedeno. Tyto částky v součtu má kupující po potvrzení prodávajícího o objednání zboží s vyčíslením částky k zaplacení povinnost prodávajícímu zaplatit, a to jak i výše uvedeno v době dvou dnů, jinak prodávající nemá povinnost se objednávkou zabývat a kupujícímu zboží dodat.

ČL. II. SMLUVNÍ POKUTA

Jak výše v odstavci v ČL I. odstavec 1 a 2 mezi smluvními stranami sjednáno, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě, a to : neodebere li si kupující objednané zboží ve vymezené době, nejméně deseti dnů ode dne odeslání zásilky a bude li po této době zboží objednané kupujícím vráceno prodávajícímu zpět, propadá zaplacené zboží ve prospěch prodávajícího jako smluvní pokuta a zaplacená částka kterou kupující prodávajícímu za objednané zboží zaplatil, jako náhrada vzniklých škod.  Smluvní pokuta se sjednává i v případě, že kupující zaplacenou zásilku zaslanou prodávajícím od doručitele odmítne převzít. Prodávající má nárok od kupujícího - spotřebitele, na zaplacení částky vynaložené na náklady s odesláním zásilky, a to zejména tzv. - DOBÍRKOU - pokud si zaslané zboží nepřevezme, nebo převzít odmítne ( neplatí v důvodech poškozeného zboží dopravcem ). V uvedeném případě je pak mezi smluvními stranami dohodnuto, že kupující spotřebitel je povinen prodávajícímu uhradit všechny náklady spojené s odesláním zboží, a to : vynaložené poštovné na dopravné, standardní balné  50,-Kč, částka ve výši objednaného zboží a + 1000,-Kč jako náhrada za vzniklé náklady s vyzvednutím zboží, rozbalením, uložením a dopravou či případným znehodnocením v důsledku uložení zboží mimo prostory prodávajícího.

ČL. III. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Pomocí objednávkového formuláře může kupující objednat zboží i na jiné místo dodání, než je registrováno jako jeho bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři nebo elektronickou poštou jméno a adresu pro dodání zboží.
2. Prodávající se s kupujícím tímto dohodly, že prodávající je povinen objednané zboží kupujícímu odeslat nejpozději do tří dnů od prokazatelného zaplacení částky, a to na účet prodávajícího, nebo složenku, vždy však poté, kdy prodávající ověřil, že kupující předepsanou úhradu provedl, v podmínkách jak v této smlouvě uvedeno.
3. Smluvní strany se dohodly, že zboží je za podmínek sjednaných v této smlouvě dodáváno těmito způsoby:

Doručením Českou poštou-na  dobírku -  tarifu ČP. Zásilky  většího  obsahu  a váhy  dle  tarifu ČP. V případě  platby  předem-převodem  na  účet je   poštovné  a  balné  u menších  zásilek - jen však u textilií 40,-Kč za jednu zásilku, 90,-Kč za jiné do deseti kilo doporučenou poštou a vždy 190,-Kč za každých dalších deseti kilo, zejména 10 kg na dobírku.

4. Převzetím objednaného zboží kupujícím (resp. k tomu zmocněné osobě), dochází jednak k převodu vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího.
5. Kupující musí ve vlastním zájmu při přebrání objednaného zboží zkontrolovat, zda zboží není poškozeno, jakož i úplnost předávaných dokladů a zboží ). Na případné poškození zboží je kupující povinen ihned upozornit přepravce, který je povinen sepsat o tomto poškození škodní protokol. Jestliže přepravované zboží bude při převzetí - rozbalení  poškozené, a to tak že na tyto nebyl před prodejem upozorněn, je kupující povinen neprodleně, a to v den převzetí zboží od přepravce - v den obdržení, o tomto prodávajícího prokazatelně, elektronickou poštou informovat, je v uvedené době povinen o závadě provést fotodokumentaci a zaslat elektronickou poštou prodávajícímu, přičemž kupující prohlašuje, že byl na e-shopu paní Idesové seznámen se stavem objednávky. Kupující dále prohlašuje, že je seznámen, že na pozdější rekalmace a uplatňované vady prodávající nebude brát ohledy a za tyto případné vady prodávající nenese žádnou odpovědnost, neboť se má zato, že tyto vady mohly být již způsobeny přepravou nebo kupujícím.

6. Za objednané zboží dodané prodávajícím je kupující povinen zaplatit prodávajícímu cenu tohoto zboží obsaženou v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, platném ke dni objednání kupujícím + jak v této smlouvě uvedeno.

7. Platba v hotovosti při dodání zboží - v takovém případě obdrží kupující potvrzení o zaplacení, převzetím a zaplacením zboží je pak seznámen se stavem kupovaného zboží a jako takové zboží v pořádku a ve sjednané ceně přebírá.

ČL. IV. PRÁVO KUPUJÍCÍHO UPLATNIT ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující - spotřebitel, v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dní ode dne převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a musí být v uvedené lhůtě doručeno prodávajícímu. V písemném oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo účtu pro vrácení kupní ceny.

2. V odst. 1 citované ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající má dále při sporné záležitosti reklamované zboží nechat posoudit znalcem, nebo odborníkem a k dané věci si nechat vypracovat písemné stanovisko. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě pak vrací jen takto sníženou kupní cenu, a to také dle vyjádření znalce, nebo odborníka v dané záležitosti. Týká se pouze nového zboží, nikoli bazarového (použitého).
3. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, a to v případě, že prodávající bude mít zato, že odstoupení od smlouvy není oprávněné, může prodávající započíst skutečně vynaložené náklady, dále pak jak stanoví NOZ ( odborné posouzení předmětu odstoupení od smlouvy a další ).


ČL. V. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Kupující zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu dává souhlas ke zpracování a použití svých osobních údajů, obsažených v tomto objednávkovém formuláři, prodávajícím při jeho obchodní činnosti, a to v rámci informačního systému spotřebitelů sloužícího k evidenci nákupů zboží kupujícím jako předpokladu pro poskytování výhod z programu výhod spotřebitelů, k zasílání požadovaného příslušenství a doplňků zboží, k zasílání informací o nových typech zboží a o servisních a jiných službách. Respektuji vaše soukromí, tyto data chráníme před zneužitím, jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům a třetím stranám.

2. Jakoukoli odchylku od těchto obchodních podmínek musí prodávající a kupující dohodnout písemnou formou odsouhlasenou podpisy, a to ještě před zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu. Kupující - spotřebitel se zavazuje, si kupované zboží řádně prohlédnout a jako takové při převzetí je povinen písemně, ve výžádaném protokolu u prodávajícího uvést zjištěné vady. Pokud tak neučiní, je zřejmé a průkazné, že zboží převzal bez vad.  Zboží kupujícím zakoupené na dálku, objednávkou přes elektronickou poštou, je kupující spotřebitel povinen vyžádat si u prodávajícího fotodokumentaci v požadovaných detailech objednaného a následně zakoupeného zboží. Pokud tak neučiní, má se zato, že v prezentaci provedeného zboží v prodeji je v pořádku a kupující spotřebitel od prodávajícího obdržel požadované zboží v pořádku, vyjma poškození obalu, a tedy i dodávaného zboží. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že takto uvedené poškození je povinen dle zákona reklamovat u dodavatele zásilky ( Česká pošta, a. s., nebo jiní ), do dvou dnů od data obdržení.

3. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, vzniklé v rámci internetového prodeje prodávajícího mezi prodávajícím a kupujícím, což kupující v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněného objednávkového formuláře.

4. Kupujíí dále prohlašuje, že podmínky dané kupní smlouvou bez výhrad potvrzuje, s těmito podmínkami souhlasí, při objednání zboží nejedná v tísní, a to nejen ve smyslu, že si obchodní podmínky a reklamační řád řádně a pozorně přečetl, také  porozuměl jejímu obsahu.

5. Dle § 1837 písm. a) NOZ je kupující - spotřebitel tímto seznámen a výslovně před provedením objednávky v e-shop ABBAZAR souhlasí, že nemůže následně od kupní smlouvy odstoupit, a to v důvodech, že je seznámen s tím, že ABBAZAR uskutečňuje prodej použitého zboží. Při prodávajícím potvrzeném  prodeji zboží, má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit v souladu s § 1820, odst 1, písm. f) NOZ.

Reklamační řád - Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle platného zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží, jenž bylo zakoupeno na  ABBAZAR a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době, pokud se však jedná jen o nové zboží. Ke každému novému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list, pokud tento doklad není přiložen přímo od výrobce. Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí se záručními podmínkami.

Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný doklad, je povinen ihned - neprodleně - dle této smlouvy - po převzetí zboží, informovat prodávajícího.

Záruční podmínky :

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech :

poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou pokud byly škody způsobeny počítačovými viry používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci zboží bylo poškozeno živly zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
V případě neoprávněné reklamace zboží zákazníkem (nebude-li zjištěna udaná závada ), je prodávající oprávněn požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování zboží podle aktuálního ceníku servisních výkonů a dalších, viz. jak výše v uvedení popsáno.

Reklamace uplatňovat na Jana Idesová  Pavlovická 41, Olomouc 77900, zásadně pak elektronicky - písemně na j.ides@seznam.cz

K reklamovanému zboží musí být přiloženo:

Kopie daňového dokladu - doklad o zaplacení - průvodku s přesným popisem závad a jejich projevů. V případě reklamace nás můžete kontaktovat viz. Kontakt.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodávajícího.

Je-li reklamace uznána jako neoprávněná, bude veškeré náklady prodávajícího spojené s touto reklamací hradit v plné výši kupující - spotřebitel, tedy zákazník.

Dopravní podmínky :

Při převzetí zásilky je zákazník povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, atd.) a je také v tomto případě především povinen odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ